Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

d.d. 5 oktober 2015 van Per Ton Metals B.V.

Algemeen

1.1. Onder ”verkoper” wordt hieronder verstaan het lid van Per Ton Metals B.V. (KvK dossiernummer 63719193) dat als aanbieder, verkoper of prestant partij is bij de in lid 2 bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten. Onder ”koper” wordt hieronder verstaan de aspirantkoper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper bij de in lid 2 bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten.
1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, gesloten en te sluiten overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van verkoper met betrekking tot de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door verkoper.
1.3. Handelstermen, gebruikt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de meest recente versie van de Incoterms vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel zoals deze van kracht zijn ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
1.4 Indien een schriftelijke bepaling in een overeenkomst tussen koper en verkoper strijdig is met een beding in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of met een regeling van een toepasselijke Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de overeenkomst.
1.5 Indien deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of de wet het vormvereiste van schriftelijkheid stelt, wordt daar mede onder begrepen e-mail.
1.6 Onder “overmacht” wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van de tekortschietende partij, waaronder in ieder geval mede zullen vallen tekortkomingen ten gevolge van stroomuitval, telecommunicatiestoornissen, cybercriminaliteit, brand, sanctiewetgeving, import- en exportbeperkingen, stakingen, uitval van machines, en bedrijfstoornissen bij of tekortkomingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.

Overeenkomst

2.1. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van verkoper over de zaken en/of diensten zijn vrijblijvend.
2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend.
2.3. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en aanvullingen en wijzigingen op een gesloten overeenkomst tussen partijen binden verkoper slechts voor zover zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
2.4. Indien naar het redelijk oordeel van verkoper de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, is koper op verzoek van verkoper verplicht tot onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan verkoper verschuldigde som, waarbij verkoper in afwachting daarvan bevoegd is de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5. Indien verkoper ten gevolge van overmacht niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering worden verlengd met de duur van de overmacht.
2.6. Koper is gehouden tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij met betrekking tot de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door verkoper kennis neemt en waarvan hij redelijkerwijs kan beseffen dat deze vertrouwelijk is, waaronder mede begrepen prijzen en commerciële zaken, en zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
2.7 De door verkoper geleverde zaken worden geacht te voldoen aan de overeenkomst indien zij de schriftelijk overeengekomen specificaties bezitten. Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU–productwetgeving zoals toegepast in Nederland. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijvingen en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken in prijscouranten, op websites of in andere algemene publicaties door verkoper of derden, kan koper geen rechten ontlenen. Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor koper de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken, tenzij verkoper de geschiktheid voor dat doel expliciet schriftelijk aan koper heeft bevestigd. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op.
2.8 Koper garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door koper daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Koper verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

Levertijd

3.1. De overeengekomen levertijden en -data zijn steeds bij benadering.
3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en zal koper de verkoper via een ingebrekestelling alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven.
3.3. Overschrijding van een fatale levertermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.

Klachten, aansprakelijkheid en garantie

4.1. Vanwege de aard van de te leveren zaken wordt er geen enkele garantie verstrekt en/of aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot kwaliteitseisen en kwaliteitsnormen.
4.2. Tenzij anders is overeengekomen, garandeert verkoper dat de zaken aan de overeenkomst beantwoorden gedurende een periode van 12 maanden na aflevering. Deze garantie laat een beroep van verkoper op de overige bepalingen van artikel 4 en op overmacht onverlet.
4.3. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten moeten aangetekend worden op de vrachtbrief of afleverbon. Tevens dienen deze tekorten, alsmede eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk bij verkoper te worden gemeld binnen tien werkdagen na aflevering. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden bij verkoper.
4.4. Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of conform lid 2 bij verkoper is gemeld, kan koper op dat gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden en verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft koper geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Eventuele rechtsvorderingen van koper dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
4.5. De verplichtingen van verkoper in geval van gebreken in de geleverde zaken en/of diensten zijn beperkt tot herstel, herlevering dan wel tot creditering van het op de gebrekkige zaken en/of diensten betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.
4.6. Indien verkoper adviezen verstrekt in verband met of over het gebruik, eigenschappen of toepasbaarheid van de zaken, worden deze adviezen naar beste weten gegeven. Verkoper draagt echter geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze adviezen. In het geval van een fout in een advies, is verkoper naar zijn keuze slechts gehouden om een nieuw advies te verstrekken of, voor zover separaat gefactureerd, het voor het betreffende advies
betaalde of te betalen bedrag te crediteren.
4.7. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, ongeacht of deze schade zijn grondslag vindt in een tekortkoming, een onrechtmatige daad of andere rechtsgrond.
4.8. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van overmacht.
4.9. In geen geval draagt verkoper aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.
4.10. Het recht van koper om zich te beroepen op een gebrek in een zaak komt te vervallen indien:

  1. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; en/of
  2. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

4.11. Voor zover een beroep op lid 4, 5, 6, 7 of 8 van dit artikel verkoper rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot (a) het bedrag dat de verzekeraar van verkoper dienaangaande uitkeert vermeerderd met verkopers eigen risico onder de betreffende verzekeringspolis of (b) bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, tot het bedrag dat door verkoper voor de zaak of dienst waar de aansprakelijkheid mee samenhangt, is ontvangen.
4.12. Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel 4 komt mede toe aan door de verkoper ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen.
4.13. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door verkoper te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door verkoper aan koper verkochte, geleverde of te leveren zaken en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.
4.14. Niets in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van verkoper.

Vervoer en aflevering

5.1. Indien de zaken ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, onverminderd de overige rechten van verkoper.
5.2. Voor zover koper gehouden is tot lading of lossing van de zaken, is hij verplicht zulks onmiddellijk te doen. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5.3. Levering is af fabriek, “ex works” (Incoterms), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijs en Betaling

6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige heffingen en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”.
6.2. Indien na de datum van een overeenkomst maar voor aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.3. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering netto contant of door vooruitbetaling en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4. De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
6.5. Bij te late betaling is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, waaronder begrepen het sturen van een enkele aanmaning, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke geacht worden tenminste 15% te bedragen van de openstaande vordering met een minimum van 150 Euro.
6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tegenover verkoper.

Eigendom en eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door verkoper aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede aan alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten heeft voldaan. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel tegenover verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper zijn.
7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/of anderszins te bezwaren.

Beëindiging

8.1 In aanvulling op zijn wettelijke rechten, is verkoper is gerechtigd iedere overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat verkoper tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, te beëindigen, indien:

  1. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een verzoek tot faillietverklaring van koper is ingediend;
  2. koper (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming) wordt geliquideerd en/of wordt ontbonden; en/of
  3. verkoper redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

8.2 Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan drie (3) maanden heeft geduurd, zowel koper of verkoper de overeenkomst schriftelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
9.2. Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, behoudens dat verkoper bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn
geweest.
9.3. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Copyright © 2024 Per Ton Metals BV

Copyright © 2024 Per Ton Metals BV
Webdesign & CMS by Downdijk